Cải cách hành chính
Thẩm định Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 – 2021

Sáng ngày 21/9, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương có liên quan; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện của tỉnh Hải Dương.
Báo cáo về Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Hùng cho biết, số lượng ĐVHC cấp huyện của tỉnh là 12 đơn vị (10 huyện và 02 thành phố). Trong giai đoạn 2019 – 2021, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không có ĐVHC cấp huyện phải sắp xếp, do không có đơn vị nào đạt dưới 50% cả 02 tiêu chuẩn.
Số lượng ĐVHC cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh là 264 đơn vị (220 xã; 31 phường và13 thị trấn). Trong đó, sô lượng ĐVHC cấp xã đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 16 đơn vị (16 phường); số lượng ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% theo quy định là 27 đơn vị (26 xã, 01 thị trấn). Trong đó xã Kênh Giang thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh) đã thực hiện sắp xếp.
Theo Đề án, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã tại 11 huyện, thành phố. Trong đó, huyện Bình Giang thực hiện sắp xếp 03 xã, 01 thị trấn thành 01 xã, 01 thị trấn. Sau khi sắp xếp còn 16 ĐVHC trực thuộc, gồm 15 xã và 01 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 02 đơn vị.
Huyện Cẩm Giàng thực hiện sắp xếp 03 xã, 01 thị trấn thành 01 xã, 01 thị trấn. Sau khi sắp xếp còn 17 ĐVHC trực thuộc, gồm 15 xã và 02 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 02 đơn vị.
Huyện Kim Thành thực hiện sắp xếp 06 xã thành 03 xã. Sau khi sắp xếp còn 18 ĐVHC trực thuộc, gồm 17 xã và 01 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 03 đơn vị.
Huyện Ninh Giang thực hiện sắp xếp 14 xã thành 06 xã. Sau khi sắp xếp còn 20 ĐVHC trực thuộc, gồm 19 xã và 01 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 08 đơn vị.
Huyện Thanh Miện thực hiện sắp xếp 03 xã, 01 thị trấn thành 01 xã, 01 thị trấn. Sau khi sắp xếp còn 17 ĐVHC trực thuộc, gồm 16 xã và 01 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 02 đơn vị.
Thành phố Hải Dương thực hiện sắp xếp nhập 02 xã An Châu và xã Thượng Đạt thành xã An Thượng. Sau khi sắp xếp còn 20 ĐVHC trực thuộc, gồm 17 phường và 03 xã, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 01 đơn vị.
Huyện Thanh Hà thực hiện sắp xếp 05 xã thành 02 xã. Sau khi sắp xếp còn 22 ĐVHC trực thuộc, gồm 21 xã và 01 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 03 đơn vị.
Huyện Tứ Kỳ thực hiện sắp xếp 05 xã thành 02 xã. Sau khi sắp xếp còn 24 ĐVHC trực thuộc, gồm 23 xã và 01 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 03 đơn vị.
Huyện Gia Lộc thực hiện sắp xếp 04 xã, 01 thị trấn thành 01 xã, 01 thị trấn. Sau khi sắp xếp còn 20 ĐVHC trực thuộc, gồm 19 xã và 01 thị trấn, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 03 đơn vị.
Huyện Kinh Môn thực hiện sắp xếp 04 xã (theo dạng khuyến khích) thành 01 xã, 01 phường. Sau khi sắp xếp còn 23 ĐVHC trực thuộc, gồm 14 phường và 09 xã, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 02 đơn vị.
Thành phố Chí Linh thực hiện sắp xếp 02 xã thành 01 phường. Sau khi sắp xếp còn 19 ĐVHC trực thuộc, gồm 14 phường và 04 xã, số lượng ĐVHC trực thuộc giảm do sắp xếp là 01 đơn vị.
Như vậy, tổng số ĐVHC cấp xã thực hiện việc sắp xếp trên toàn tỉnh là 55 đơn vị, gồm: 27 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp; 22 đơn vị có liên quan liền kề; 06 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Trong đó có 15 đơn vị thực hiện nhập 03 đơn vị thành 01 ĐVHC mới, 40 đơn vị thực hiện nhập 02 đơn vị thành 01 ĐVHC mới, giảm 30 ĐVHC cấp xã (trong đó xã Kênh Giang, thành phố Chí Linh đã thực hiện xong).
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Hùng cũng cho biết, về nguyên tắc, việc thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở các ĐVHC mới phải tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Nhân sự bố trí ở mỗi chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc ĐVHC mới phải đảm bao đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; quan tâm đến cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có quá trình cống hiến, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ được đào tạo cơ bản có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở ĐVHC mới phải gắn với việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự các chức danh Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND của cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương cũng khuyến khích các địa phương bố trí, sắp xếp thực hiện đúng số lượng cấp phó và số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theọ đúng quy định hiện hành của Trung ươmg và của tỉnh quy định đối với từng loại ĐVHC cấp xã. Trường hợp không thể bố trí, sắp xếp được thì mới thực hiện số lượng cấp phó và số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo Hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, tỉnh sẽ tiến hành nhập 02 xã; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã và thành lập 02 phường thuộc thành phố Hải Dương, ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, tỉnh Hải Dương sẽ điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định việc mở rộng 05 xã thuộc 03 huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Tứ Kỳ về thành phố Hải Dương là đòi hỏi thực tiễn khách quan phù hợp với chương trình phát triển đô thị trong toàn tỉnh.
Đồng thời, thành phố Hải Dương đã nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính của 17 phường, xã với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý hộ khẩu, bảo đảm an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã An Châu và xã Thượng Đạt để thành lập một ĐVHC cấp xã mới lấy tên là xã An Thượng. Việc nhập 02 xã An Châu, Thượng Đạt nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, giảm tải gánh nặng ngân sách Nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn. Cùng với đó, thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng trên cơ sở 02 xã Tân Hưng và Nam Đồng nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đã được phê duyệt.
Sau khi sắp sếp ĐVHC cấp xã, các ĐVHC trực thuộc của các huyện, thành phố đều đảm bảo theo quy định. Đối với các huyện, thành phố không đảm bảo 100% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định, UBND tỉnh sẽ xem xét, sắp xếp ĐVHC cấp huyện vào giai đoạn 2022- 2030 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho rằng, UBND tỉnh Hải Dương đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục và thời gian trình đối với Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo đúng quy định.
Nội dung trong hồ sơ, Đề án đã thể hiện rõ hiện trạng, phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã; phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kế hoạch, lộ trình giải quyết đối với những người dôi dư sau khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã; đánh giá tác động của việc sắp xếp và định hướng, giải pháp để phát triển đối với các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp; phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành của tỉnh để triển khai thực hiện sắp xếp.
Vụ Chính quyền địa phương đánh giá cao việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021. Số lượng sắp xếp ĐVHC lớn (55 đơn vị), không để lại đơn vị nào không sắp xếp, có 06 đơn vị diện khuyến khích, có 05 phương án nhập 03 xã thành 01 xã. Sau khi sắp xếp đã giảm được 30/265 ĐVHC cấp xã (đạt tỷ lệ 11,32%).
Đối với các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định thì Đề án của tỉnh Hải Dương cũng đã căn cứ quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ để thuyết minh, giải trình rõ các yếu tố đặc thù mà không thể sắp xếp thêm với ĐVHC cùng cấp liền kề khác.
Đối với đề xuất mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường và nhập một số xã, phường để thành lập ĐVHC cấp xã mới thuộc thành phố Hải Dương, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cũng cơ bản thống nhất với đề nghị của tỉnh Hải Dương liên quan đến 04 nội dung: điều chỉnh 05 xã thuộc 03 huyện về thành phố Hải Dương; nhập 02 xã thành một xã lấy tên là An Thượng; thành lập 02 phương và điều chỉnh địa giới một số phường, xã trong nội thành phố.
Đối với việc thành lập 02 phương trên cơ sở nguyên trạng 02 xã đã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn ĐVHC và phân loại ĐVHC. Đối với việc nhập 02 xã An Châu và xã Thượng Đạt đảm bảo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp các ĐVHC giai đoạn 2019-2021. Sau sắp xếp, xã mới An Thượng mặc dù chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định nhưng không thể nhập thêm ĐVHC cấp xã thứ ba, trong Đề án của tỉnh Hải Dương cũng đã giải trình thuyết phục.
Đối với việc điều chỉnh nội bộ 17 xã, phường trong thành phố Hải Dương là cần thiết, trong Đề án đã nêu rõ lý do, sự cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu bổ sung cụ thể đối với từng xã hoặc nêu rõ hơn lý do tại sao điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số rất nhỏ giữa các phường, xã sẽ đảm bảo thuyết phục hơn khi trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao hồ sơ, Đề án của tỉnh Hải Dương được chuẩn bị công phu, số liệu đầy đủ, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Hải Dương cân nhắc lộ trình thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị nghiệp công lập ở các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp, bảo đảm tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất đối với việc bố trí trường, lớp cho học sinh đi học; bảo đảm thuận lợi trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở các trạm y tế cấp xã.
Hội đồng thẩm định cũng đề nghị bổ sung nội dung về giải pháp thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ đối với cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp có liên quan (kinh phí và việc tổ chức thực hiện).
Về số liệu thống kê trong Đề án, đề nghị tỉnh Hải Dương phải lấy số liệu mới nhất tính đến ngày 31/12/2018 và chỉ rõ nguồn số liệu; riêng số liệu thống kê về diện tích tự nhiên và dân số phải lấy số liệu do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.
Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tỉnh Hải Dương nghiên cứu phương án, giải pháp, lộ trình thực hiện sau khi được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, bảo đảm các ĐVHC cấp huyện, cấp xã đạt đủ tiêu chuẩn theo đúng quy định.
Tiếp thu và giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương khẳng định, nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu.
Ông Nguyễn Anh Cương cũng cho biết thêm, ngay khi có chủ trương của Trung ương, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo quyết liệt, đã chủ động sáp nhập xã Kênh Giang và Văn Đức (thành phố Chí Linh); có 06 xã chủ động đề xuất sáp nhập. Toàn tỉnh sẽ giảm 30 xã, trung bình mỗi xã giảm từ 21 đến 23 cán bộ, công chức, như vậy sẽ giảm khoảng 600 cán bộ, công chức; giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.
Về tên của các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp, ông Nguyễn Anh Cương cho biết, do HĐND cấp xã xem xét, quyết định, tỉnh không can thiệp.
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh Hải Dương trong việc xây dựng phương án, Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021; nội dung hồ sơ, Đề án theo đúng trình tự, thủ tục; có các phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức dôi dư phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giao Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương và các đơn vị có liên quan tiếp thu, hoàn thiện Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thứ trưởng cũng đề nghị, đối với các ĐVHC sau sắp xếp nếu chưa đạt các tiêu chí cần phải có giải trình cụ thể. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn các xã, phường nếu thực hiện sắp xếp, cần đảm đầy đủ nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất để bảo chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đủ giáo viên đứng lớp. Về quản lý, sử dụng công sản đối với các ĐVHC sau sắp xếp cũng cần có giải pháp sử dụng phù hợp.
Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021./.
Theo moha.gov.vn
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày 01-31/7/2020(05/08/2020)
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công(14/07/2020)
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ(25/05/2020)
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(31/03/2020)
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành pố(27/03/2020)
Các tin cũ hơn
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2019(17/09/2019)
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ(21/07/2019)
Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công:(18/02/2019)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(27/11/2018)
Tập huấn cải cách hành chính năm 2014(21/11/2014)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website