Thi đua - Khen thưởng
Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

         

Ngày 25.8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng;

Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tiếp tục phát động thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” để sớm khắc phục sự sụt giảm kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững” được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng thời, tập trung cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá sau:

- Thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ với các trụ cột: phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các tập đoàn, công ty lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm và phát triển đô thị, đô thị thông minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn.

- Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học khuyến tài..., đảm bảo quyền làm chủ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

- Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp và đối ngoại; thi đua thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài và mới nảy sinh ngay tại cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hướng các phong trào thi đua vào việc ”Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thi đua thực hiện cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

3.. Tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

5. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tập trung hoàn thiện các quy định về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. Ổn định bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

6. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quyết tâm tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng, lao động sáng tạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ", coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng, để giữ vững thành quả chống dịch. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch Covid - 19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, kỷ luật các trường họp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị, tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, gắn với tích cực tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức Hội cấp tỉnh và ở các cấp, các ngành vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua, để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo haiduong.gov.vn

Các tin mới hơn
Khắc phục tình trạng của công tác thi đua khen thưởng trong mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội(17/09/2021)
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt.(08/09/2021)
Hải Dương triển khai phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”(28/08/2021)
Các tin cũ hơn
Khen thưởng với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu(24/08/2021)
Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(09/02/2021)
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025(30/09/2020)
Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Hải Dương lần thứ V (2020-2025)(31/07/2020)
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Thanh Hà lần thứ V (2020-2025)(22/07/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Hỏi đáp về Bầu cử
Điều tra cơ sở hành chính 2021
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín