Văn bản chỉ đạo điều hành
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2020
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2020
Kết luận giao ban tháng 5/2020
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh
Kết luận giao ban tháng 4/2020
Kết luận giao ban tháng 1/2020
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cbccvc trên địa bàn tỉnh
Chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 1229/UBND-VP ngày 16/04/2020
Chỉ đạo của UBND tỉnh về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19
Chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian từ 01/04 đến 15/04/2020 và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
123
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website