Lấy ý kiến tổ chức-công dân
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
Lấy ý kiến về việc khen thưởng
Lấy ý kiến về việc khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019
Các ý kiến phải hồi của tổ chức, công dân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 25 tháng 10 năm 2019.
Lấy ý kiến về việc khen thưởng cấp cao năm 2019
Để việc xét khen thưởng đảm bảo theo các quy định hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị tổ chức và công dân cho ý kiến về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc tiêu biểu (có danh sách kèm theo);
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website