Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Tham gia xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức

 Ngày 8 tháng 2 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành công văn số 80/SNV-CCVC về việc tham gia xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức

Công văn đính kèm:congvan80.pdf

 

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW