Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày 15-11-2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 943/SNV-CCVC đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Hội có tính chất đặc thù thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Công văn, biểu mẫu đính kèm: cv943.docbm943.xls

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW