Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Thống kê số lượng, chất lượng CB,CC cấp xã

Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư tính đến thời điểm 31-10-2017 theo biểu mẫu đính kèm tại Công văn số 897/SNV-XDCQ và CTTN ngày 6-11-2017.

Công văn đính kèm: cv897.docbm1234.xlsbm56.xlsbm78.xlsbm7f.xlsbm7e.xls

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW