Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố thực hiện thống kê, báo cáo các số liệu về chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 theo nội dung mẫu biểu ban hành kèm theo Công văn số 119/SNV-CCVC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Sở Nội vụ.

Công văn, biểu mẫu đính kèm: 119CV.docbm119.xlscongvan578.pdf

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW