Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Nộp sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức khối cơ quan HCNN

Ngày 03-01-2018 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 05/SNV-CCVC đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức in thông tin cán bộ, công chức (bao gồm cả đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) theo mẫu 2C và ký, đóng dấu xác nhận từng phiếu sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2018.

Công văn, biểu mẫu đính kèm: CV05.18.doc

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW