Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Hướng dẫn quy trình, hồ sơ, nội dung tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cchc của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019

​Tải tại đây: CV 858.pdf

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW