Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 831,832/SNV-CCCH hướng dẫn quy trình, hồ sơ, nội dung tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính, số điện thoại: 02203.836.806 và email: duycatvp@gmail.com) để kịp thời giải quyết.

Công văn đính kèm: HD sở, ngành.docxHd huyện.docx

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW