Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Báo cáo về đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở, ban, ngành

​Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành thực hiện báo cáo về đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở tại các thời điểm theo mẫu biểu ban hành tại Công văn số 03/SNV-CCVC ngày 03-01-2018. Báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10/01/2018 đồng thời email về congchuchaiduong@gmail.com.

Công văn, biểu mẫu đính kèm: CV03.18.docBM03.18.xls

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW