Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Bổ nhiệm phó giám đốc Sở Tài chính năm 2018

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc bổ nhiệm cán bộ. Chiều  ngày 10 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

         

Theo Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương, bà Trần Thị Hải Hà, Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách thuộc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023.

Theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương, ông Dương Văn Xuyên, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023.

Tin từ Phòng Công chức, viên chức

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW