Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
UBND tỉnh Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

​UBND tỉnh Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định công bố chỉ số CCHC.pdf

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW