Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch hành động số 3851/KH-UBND thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" (gọi tắt là Kế hoạch 3851) do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 (gọi tắt là Quyết định 1439).

Theo đó, Kế hoạch 3851 đã xác định mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 đạt được, đó là: (1) 100% cán bộ, công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN;  (2) Ít nhất 80% cán bộ, công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ các nước ASEAN; (3) Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng cộng đồng các chuyên gia trong từng lĩnh vực để thu hẹp khoảng cách và khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN; (4) Thúc đẩy hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng với các địa phương của các nước ASEAN, nhất là các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp, chính phủ điện tử, thương mại và đầu tư; (5) Bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN.

Nội dung Kế hoạch 3851 bao gồm 05 nhóm giải pháp thực hiện cụ thể. Đồng thời, xác định rõ thời gian, nhiệm vụ thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 02 giai đoạn (Giai đoạn I năm 2019 - 2022 và giai đoạn II năm 2022 - 2025). Trước ngày 15/11/2019, các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án 1439 và Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 25/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp.

Tải nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: KH3851.pdf

Tin từ Phòng Công chức, Viên chức

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW