Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Ban chỉ đạo tỉnh họp về việc xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

​      

Thực hiện Kế hoạch số 3479/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 về tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019; ngày 31.10.2019 tại Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo kỳ xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 của tỉnh tổ chức cuộc họp để phân công nhiệm vụ các thành viên và thống nhất triển khai các nhiệm vụ trong việc chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức xét tuyển giáo viên, những nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện, kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo…và các ý kiến thảo luận; đồng chí Phó Chủ tịch - Trưởng ban chỉ đạo kết luận: Để giúp UBND tỉnh chỉ đạo kỳ xét tuyển giáo viên đảm bảo đúng quy định; trước hết cần tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố và ngành Giáo dục - Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để các giáo viên, nhất là những giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển nắm rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, về chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên xét tuyển ở từng đơn vị; Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các huyện việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự xét tuyển, việc thành lập các Ban phục vụ cho công tác xét tuyển; Sở Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị tốt việc xây dựng cấu trúc bộ đề về nội dung phỏng vấn thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh để phục vụ cho công tác phỏng vấn ở vòng 2; Sở Tài chính cần cân đối kinh phí để hỗ trợ UBND các huyện, thành phố và cấp bổ sung cho Sở Giáo dục - Đào tạo đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, chủ động và phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đồng thời tăng cường nắm bắt địa bàn được theo dõi, phản ánh và báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW