Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Thông báo về việc lấy ý kiến của tổ chức, công dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

Sau khi xem xét hồ sơ, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân; Ban Thi đua - Khen thưởng đã báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Để việc xét khen thưởng đảm bảo theo các quy định hiện hành, Ban Thi đua - Khen thưởng đăng tải, lấy ý kiến của tổ chức, công dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (tải danh sách chi tiết tại đây: Ds tap the, ca nhan de nghi khen thuong cv68.pdf )

Các ý kiến phải hồi của tổ chức, công dân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 29 tháng 03 năm 2018.

Địa chỉ: Số 01, phố Đô Lương, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW