Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NỘI VỤ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

1. Thủ tục cho phép đổi tên hội

2. Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

3. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

4. Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

5. Thủ tục hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh bị giải thể

6. Thủ tục tuyển dụng công chức.

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW