Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, đơn vị lá cờ đầu của khối thi đua Sở Nội vụ 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2010.
Với những thành tích đạt được, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã được Sở Nội vụ 9 tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng bầu chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua và nhất trí đề nghị Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua xuất sắc
 

Năm 2010, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương được Bộ Nội vụ chỉ định làm Cụm trưởng Cụm thi đua Sở Nội vụ 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, gồm: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Nội vụ, là năm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Luật Cán bộ, công chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước.

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và những nội dung ký kết giao ước trong Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Sở Nội vụ Hải Dương với vai trò là Cụm trưởng đã tích cực phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua ngày 24/5/2010 tại Thành phố Hải Dương; đã xây dựng Quy chế hoạt động của Cụm thi đua, trong đó đã xác định rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng cụm và các thành viên; chế độ làm việc, các lĩnh vực thi đua thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ; các quy trình, phương pháp bình xét và chấm điểm thi đua, tổ chức hội nghị phát động, sơ kết, tổng kết, bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Với vai trò Cụm trưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin và  tổng hợp về tình hình thực hiện công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua, đồng thời đã có sáng kiến tổ chức hội nghị chuyên đề tại tỉnh Bắc Ninh để đi sâu, trao đổi, thống nhất những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác nội vụ, Hội nghị được các Sở Nội vụ trong Cụm thi đua đánh giá cao.

Trong năm 2010, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt là hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành TW; triển khai tốt Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư  liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Liên bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92 của Chính phủ và trên các lĩnh vực công tác: cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thi đua-khen thưởng; tôn giáo và quản lý văn thư-lưu trữ.

            Đ/c Nguyễn Văn Quế, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương (ngoài cùng bên phải) nhận Cờ Thi đua của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

         Với những thành tích đạt được, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã được Sở Nội vụ 9 tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng bầu chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua và nhất trí đề nghị Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ngày 12/02/2011, tại Hội nghị triển công tác năm 2011 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng  thưởng Cờ thi đua xuất sắc cho những thành tích đã được trong năm 2010

 

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW