Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Công văn Sở Nội vụ "về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014"
Ngày 14/5/2014, Sở Nội vụ ban hành công văn số 322/SNV-XDCQ về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014.

Ngày 14/5/2014, Sở Nội vụ ban hành công văn số 322/SNV-XDCQ về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014. Theo đó để kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 được công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi ích cho các thí sinh, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung: chỉ đạo Phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cử công chức thường trực trong giờ hành chính để bán và nhận hồ sơ; không đặt ra các điều kiện gây phiền hà, khó khăn đối với các thí sinh...

Xem chi tiết...

 

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW