Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Về điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển công chức cấp xã 2014
 
 

Ngày 04 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh Hải Dương có Công văn số 976/UBND-VP yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 3/4/2014….

Xem chi tiết: dk ttccx.pdf

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW