Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi công chức cấp xã năm 2014
 

Sở Nội vụ tổ chức ôn thi công chức cấp xã năm 2014 từ ngày 20-26/6/2014 tại Trường đại học Hải Dương.

Xem thông tin chi tiết tại Thông báo số 415/TB-SNV ngày 5 tháng 6 năm 2014 của  Sở Nội vụ về thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi công chức cấp xã năm 2014.

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW