Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Thông báo thời gian khai mạc và tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Hải Dương thông báo thời gian khai mạc và tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Công văn số 13/CV-HĐTNN ngày 18 tháng 12 năm 2018

Tải tại đây:   cv13.18.pdf            

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW