Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Tải tại đây: DS thi sinh du thi cvc2018.pdf              

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW