Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Sở Nội Vụ Hải Dương
 

Ban lãnh đạo

 1. Giám đốc Sở 


Ông: Phạm Mạnh Hùng
    Số điện thoại: 02203.852.324

2. Phó Giám đốc


Bà: Nguyễn Thị Lan
Số điện thoại:

3. Phó Giám đốc


Ông: Phan NhậtThanh
Số điện thoại: 02203. 833.469


4. Phó Giám đốc; Trưởng Ban Tôn giáo:

Ông: Nguyễn Như Độ
   Số điện thoại: 02203. 833.469 

 Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

I. Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy
 Số điện thoại: 03203.844.732

II. Phòng Công chức – viên chức
Trưởng phòng: Phạm Quốc Chinh
 Số điện thoại: 03203.844.079

III. Phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Trưởng phòng: Phạm Quốc Ân 
Số điện thoại: 03203.857.671 


IV. Phòng Cải cách hành chính
Trưởng phòng: 
Số điện thoại: 03203.
836.806


V. Thanh tra Sở
Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Sinh 
Số điện thoại: 03203.844.077

VI. Văn phòng
Chánh văn phòng: Đỗ Huy Chính
Số điện thoại: 03203.859.131

VII. Ban Thi đua - Khen thưởng
Trưởng Ban: Nguyễn Thanh Đàm

Số điện thoại: 03203.833.216

VIII. Ban Tôn Giáo
Phó Giám Đốc  - Trưởng Ban: Nguyễn Như Độ
Số điện thoại: 03203.853.456


IX. Chi cục Văn thư lưu trữ
Chi Cục trưởng: Tăng Văn Điểm
Số điện thoại: 03203.
841.415

 

 

 

 

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW